بازتاب رسانه ای اعتراض امام جمعه گناباد به برگزارکنندگان کنسرت ساختارشکن
بازتاب رسانه ای اعتراض امام جمعه گناباد به برگزارکنندگان کنسرت ساختارشکن

رسانه های خبری اعتراض امام جمعه گناباد نسبت به ساختار شکنی کنسرت برگزار شده را منعکس کردند