شعارهای مسئولین کی محقق می شود؟
شعارهای مسئولین کی محقق می شود؟

هرچهار سال شاهد شعارهایی از سوی مسئولین هستیم اما در پایان دوره چهارساله پیگیری ها گویا به دلایلی که ربطی به خود آن شخص نداشته یا ندارد به نتیجه نمی رسد!

هرچهار سال شاهد شعارهایی از سوی مسئولین هستیم اما در پایان دوره چهارساله پیگیری ها گویا به دلایلی که ربطی به خود آن شخص نداشته یا ندارد به نتیجه نمی رسد!

مخصوصا اگر که بشود برای انجام نشدن آن وعده مقصری را هم پیدا کرد

لطفا وعده های مسیولین رو در جلساتی که دارین مطالبه کنیم ما که دستمون بهشون نمیرسه

  • نویسنده : محفوظ