لزوم وحدت هیات های مذهبی گناباد
لزوم وحدت هیات های مذهبی گناباد

استاد فلاح از دلایل ایجاد تفرقه در هیئت های مذهبی می گوید

استاد فلاح در باب لزوم وحدت بین نیروهای ارزشی و به ویژه عدم تفرقه بین هیئت های مذهبی سخن می گوید.

فایل صوتی