ورود مستشاران ایرانی به تدمر
ورود مستشاران ایرانی به تدمر

۴۲۲۱۳۶۹۶۵_۳۳۴۲۵_۱۱۸۱۰۳۵۹۹۱۳۹۴۷۹۷۴۳۶۹