«سخت و خشن»
«سخت و خشن»

۱۳۹۴۰۷۱۳_۵۴۴۳ منبع:khamenei.ir

۱۳۹۴۰۷۱۳_۵۴۴۳

منبع:khamenei.ir