زائر دقیقه نود پیاده‌روی اربعین
زائر دقیقه نود پیاده‌روی اربعین