امروز : یکشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۵
جشن ملی قنات
نقدی بر مراسم جشن ملی قنات

جشن قنات،هیاهو برای هیچ

صادق ایزدی،شاعر و خبرنگار نام آشنای گنابادی با نکته سنجی خاص خود هفت نقد اساسی را بر نحوه برگزاری جشن ملی قنات وارد دانسته است.

گزارش تصویری